Johan Fernström utbildar måleriföretagare

Advokat Johan Fernström har åter anlitats för att ge utbildningar i entreprenadjuridik inom ramen för certifieringsprogrammet för Måleribranschens Våtrums Kontroll, MVK. Certifieringsprogrammet syftar till att, i samråd med bland andra Boverket och företrädare för de större försäkringsbolagen, certifiera måleriföretag som utför våtrumsmålning.